PPP-scan Voorraden

Ieder kapitaal is opgebouwd uit een aantal voorraden. Deze zijn gekozen op basis van bestaande theoretische inzichten. Aan deze voorraden worden vervolgens eisen gesteld. die de lange termijn doelen voor de verschillende voorraden beschrijven. De eisen zijn in kwalitatieve zin omschreven. In tegenstelling tot de voorraden – die min of meer vaste waarden op wetenschappelijke grondslag vertegenwoordingen – worden de eisen sterk bepaald door de context (het heersende normen- en waarde- patroon) en het schaalniveau van beleisdvoornemens en plannen. Omdat eisen worden bepaald door stakeholders, zullen de eisen in de tijd ook veranderen.


In onderstaand overzicht worden alle kapitalen per voorraad gegeven:

 
 

People

Binnen het sociaal-cultureel kapitaal draait alles om de sociale interacties binnen een samenleving. Kernbegrippen zijn sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Het principe van sociale rechtvaardigheid verwijst naar gelijke kansen, vrijheid, brede toegankelijkheid van voorzieningen en veiligheid, het principe van maatschappelijke betrokkenheid naar de sociale, economische en politieke participatie van burgers. Burgers hebben zowel rechten als plichten.

Sociale participatie

Het doel is te waarborgen dat burgers - ongeacht geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, geloof. - aan de samenleving kunnen (blijven) deelnemen en daarvan niet worden uitgesloten en dat burgers zelf een actieve bijdrage leveren aan de samenleving (vrijwilligerswerk, verenigingsleven, maatschappelijke organisaties).

Terug naar boven
 

Gezondheid

Het centrale doel is dat mensen lichamelijk en geestelijk gezond zijn en zich ook gezond voelen. Daarvoor is het noodzakelijke dat de gezondheidszorg van goede kwaliteit en toegankelijk is en dat mensen een gezonde leefstijl hebben.

Terug naar boven
 

Kunst en cultuur

Het streven is een groot en divers samengesteld cultuuraanbod te hebben waaraan iedereen passief dan wel actief kan deelnemen. Daarnaast wordt ons cultureel erfgoed versterkt en beschermd.

Terug naar boven
 

Woonomgeving

Iedereen beschikt over een goede en betaalbare woning en is tevreden over de eigen woonomgeving. Daarnaast zijn publieke en dagelijkse voorzieningen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen.

Terug naar boven
 

Veiligheid

Iedereen voelt zich veilig en loopt weinig risico om slachtoffer te worden van geweld, misdaad, ongelukken en rampen.

Terug naar boven
 

Onderwijs

Het onderwijs is van goede kwaliteit en sluit aan op de maatschappelijke behoeften. Daarnaast hebben burgers de plicht er voor te zorgen dat de eigen competenties aansluiten bij de maatschappelijke behoeften.

Terug naar boven
 

Economische en politieke participatie

Burgers zijn in staat zich economisch staande te houden (kunnen een voldoende inkomen verwerven). Verder maken ze gebruik van de mogelijkheid – in ieder geval passief, maar liefst actief - om politieke besluitvormingsprocessen te beïnvloeden.

Terug naar boven
 

Planet

Het ecologisch kapitaal van een regio beschouwt de verschillende ecosystemen binnen de regionale grenzen. De regionale ecosystemen dienen over voldoende veerkracht te beschikken om de natuurlijke en menselijke verstoringen te kunnen opvangen, zonder dat dit leidt tot onherstelbare schade aan een van de vier ecosysteemfuncties: de productiefunctie, draagfunctie, informatiefunctie en regulatiefunctie. Binnen het ecologisch kapitaal wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde biotische elementen zoals de aanwezigheid van planten en dieren en de abiotische elementen zoals bodem, water en lucht. Het ecologisch kapitaal omvat zes voorraden: bodem, lucht, oppervlaktewater, grondwater, natuur en landschap.

Bodem

Twee doelen staan centraal. In de eerste plaats dat de bodem schoon is (geen zware metalen in de bodem, geen vermesting en verzuring) en daarnaast dat de essentiële bodemfuncties beschermd en in stand gehouden worden. Hierbij gaat het niet alleen om aandacht voor de verontreiniging van de bodem maar ook om de verdrogingsproblematiek.

Terug naar boven
 

Lucht

Voor de voorraad lucht is de lange termijndoelstelling dat de lucht schoon is (vrij van fijnstof, geen smogdagen en stikstofoxiden) en dat we klimaatneutraal zijn.

Terug naar boven
 

natuur

Het streven is de biodiversiteit te behouden en de aanwezige natuur te behouden en waar mogelijk te versterken.

Terug naar boven
 

oppervlaktewater

Centraal doel is dat het oppervlaktewater schoon is. Met andere woorden een goede chemische en biologische kwaliteit moet hebben.

Terug naar boven
 

grondwater

Het grondwater moet schoon zijn (geen verontreiniging met zware metalen, bestrijdingsmiddelen, vermesting en verzuring) en er moet niet meer grondwater onttrokken worden dan aangevuld kan worden (de voorraad moet in stand gehouden worden).

Terug naar boven
 

landschap

Centraal staat de beleving van het landschap waarbij de ambitie is dat de identiteit van het landschap behouden en (waar mogelijk) versterkt moet worden.

Terug naar boven
 

Profit

Binnen het economisch kapitaal staat het functioneren van de regionale economie centraal. Hierbij is de focus gericht op behoud en versterking van het vermogen van een regio om voldoende werkgelegenheid en inkomen te genereren. Of een regio daar ook daadwerkelijk in slaagt, is afhankelijk van de vraag of de regio als gebied én de bedrijven in die regio voldoende concurrerend zijn, zowel nationaal als internationaal. De concurrentiekracht van een regio wordt in belangrijke mate bepaald door het vermogen van bedrijven en werknemers om zich voortdurend aan te kunnen passen aan zich wijzigende omstandigheden. Innovatie en kennis zijn daarbij sleutelwoorden. Daarnaast spelen de kwaliteit van het regionale productiemilieu en de regionale productiestructuur ( de samenstelling van de regionale bedrijvigheid) een cruciale rol.

ruimtelijke vestigings voorwaarden

Er is voldoende ruimte (terreinen, bedrijfspanden) beschikbaar voor bedrijvigheid. Deze wordt optimaal beheerd: er wordt zuinig met ruimte omgesprongen en de beschikbare ruimte is aangepast aan de eisen des tijds.

Terug naar boven
 

Kapitaal

Het bedrijfsleven maakt voldoende winst waardoor het in staat is te investeren . Daarmee wordt het productieve vermogen van de regio in stand gehouden.

Terug naar boven
 

Kennis

Kennis vormt een belangrijke concurrentiefactor in de moderne kenniseconomie. Bedrijven investeren daarom zowel in het op peil houden van het kennisniveau van hun werknemers alsook in de permanente vernieuwing van hun producten en productieprocessen c.q. dienstverleningsconcepten. De regionale kennisinfrastructuur is van hoog niveau en ondersteunt het bedrijfsleven.

Terug naar boven
 

Energie, Grond- en Hulpstoffen

Zowel door bedrijven als consumenten wordt minder energie geconsumeerd. De geconsumeerde energie is duurzaam opgewekt. Investeringen van bedrijven zijn gericht op het verminderen van het gebruik van niet hernieuwbare grond- en hulpstoffen. Er wordt minder afval geproduceerd en de geproduceerde afval wordt hergebruikt.

Terug naar boven
 

arbeid

De arbeidsmarkt is in evenwicht en functioneert goed. Dat houdt in: geen werkloosheid en geen moeilijk vervulbare vacatures. De beroepsbevolking beschikt minimaal over een startkwalificatie. Het beschikbare arbeidspotentieel van vrouwen, ouderen, en allochtonen wordt zo volledig mogelijk benut. Werk is gezond.

Terug naar boven
 

economisch structuur

De regionale economie is zo samengesteld dat deze concurrerend is, zowel nationaal als internationaal. Er vindt permanente vernieuwing en versterking plaats van de regionaal economische structuur door de komst van startende en zich nieuw in de regio vestigende ondernemingen.

Terug naar boven
 

Infrastructuur en bereikbaarheid

Bedrijven, voorzieningen, instellingen en economische centra zijn goed bereikbaar dan wel ontsloten via de weg, het spoor, het water, de lucht en de ICT.

Terug naar boven
 

Start direct een scan

  • Geen account nodig
  • Snel resultaat
Start een scan zonder account
 

Bestaande scans & accounts